Teschend 15 an 16 Joer sinn ech aal, wann ech bei d’Explorer kommen.Dëss Branche gëtt et bei de Feldmais eréischt vum Scoutsjoer 2009/2010 un.


Mär sinn och nach nët zou ganz vill, mei dat waert sech ganz schnell änneren.


Virun allem Spass zesummen hun: an alles verwerten wat mär an deenen leschten Joeren geléiert hunn, awer och zesummen schaffen, am Home zesummen sinn, an eppes verschéineren, oder déenen groussen Chef hellefen eppes an d’Rei zemachen. Méi awer och vill zesummen ennerhulen, an der Natur dobaussen,


Mär wärten och probéieren, ganz vill zesummen ze ennerhuelen, an dat matt aaneren Gruppen zesummen.


Awer ganz uewen op eiser Lëscht do steet, den Zesummenhalt an eisem éegenen Grupp ze förderen an dichteg mat Hand unzepacken.


Et ass selbstverständlech, dass an eiser Branche, den sozialen Volet och ganz grouss geschriwen gëtt.


Mir wärten probéieren, fir d’Feldmais bei all BA kräfteg ze ennerstëtzen.


Ass een interesséiert, kommt einfach bei eis kucken


Weider Informatiounen kritt där beim ob feldmais@feldmais.lu